Szakterületeink:
 1. Ügyvédi tevékenység
 2. Közigazgatási ügyek (adóigazgatási eljárás, munkaügyi ellenőrzés, idegenrendészeti eljárás, kisajátítási eljárások, birtokvédelem)
 3. Büntetőügyek
 4. Biztosítási, társadalombiztosítási (egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, rehabilitációs járadék) ügyek
 5. Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott klasszikus   ajánlatkérők, egyéb ajánlatkérők, illetve ajánlattevők részére hivatalos közbeszerzési tanácsadóként végzett tevékenység

Ügyvédi tevékenység
 • Polgári jog
  • - Peres és peren kívüli képviselet
  • - Ingatlanjog
   • Társasház alapítás, okiratszerkesztés, képviselet
   • Tulajdonjog átruházásra von. szerződések szerkesztése
   • Ingatlan megterhelésére és tehermentesítésére von. okiratok szerkesztése
  • - Öröklési jog
   • Végrendeletek készítése
   • Öröklési és tartási szerződések készítése
   • Hagyatéki eljárásban tanácsadás és képviselet
 • Gazdasági jog
  • - Gazdasági társaságok alapítása
  • - Létesítő okiratok szerkesztése, módosítása, a cégeljárásban a képviselet ellátása (a cégeljárásban a 2006. évi V. törvény 32. §. (4) bekezdése alapján kötelező a jogi képviselet)
  • - Gazdasági társaságok átalakulásával (beolvadás, összeolvadás,kiválás, szétválás) kapcsolatos okiratszerkesztés és képviselet
  • - A társaságok működésével kapcsolatos belső szabályzatok készítése, a működés során a társaság tevékenységi köreibe tartozó ügyekben szerződések szerkesztése, tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet ellátása, (1952. évi III. törvény 73/A. §. szerint kötelező a jogi képviselet a jogi személy cégek egymás közötti pereiben a megyei bíróság előtt elsőfokú eljárásban, majd az eljárás további szakaszában is).
  • - Gazdasági társaságok megszüntetése
   • Felszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet képviselete
   • Az elrendelt felszámolási eljárásokban a gazdálkodó szervezetek vezetőinek, tulajdonosainak képviselete
   • Végelszámolás teljes körű lefolytatása, a legfőbb szerv döntésétől a gazdasági társaság törléséig; okiratszerkesztés és képviselet
   • Egyéb gazdálkodó szervek okiratainak szerkesztése, jogi tanácsadás, képviselet (szövetkezetek, társulatok, pénzintézetek, egyéni vállalkozások, egyesülések)
 • Állami szervek, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, Közös Önkormányzati Hivatalok, önkormányzati intétmények, költségvetési szervek képviselete
  • - Folyamatos jogi tanácsadás
  • - Szerződések szerkesztése, ellenjegyzése
  • - Közbeszerzési eljárások lefolytatása
  • - Peres és peren kívüli eljárásban képviselet
  • - Önkormányzati egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságok alapításával és működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, képviselet
 • Munkajog
  • -A versenyszférában a Munka Törvénykönyve szabályainak alkalmazásával összefüggő, mind a munkáltató mind a munkavállaló oldalán felmerülő kérdésekben tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet
  • -A közszférában a Közszolgálati tisztségviselőkről, az állami tisztviselőkről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet
  • - A munkajogi szabályzatok-kollektív szerződés, üzemi tanácsi megállapodások, közalkalmazotti szabályzat, köztisztviselői szabályzatok- elkészítése, módosítása
 • Civil szervezetek
  • - Alapítványok alapító okiratainak készítése, nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos képviselet ellátása, alapítványok által alapított vállalkozások, intézményekkel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés
  • - Egyesületek alapszabályának készítése, nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos képviselet ellátása, tanácsadás, okiratszerkesztés
  • - A közhasznúság megszerzésével kapcsolatos eljárás és képviselet

 • Közigazgatási ügyek (adóigazgatási eljárás, munkaügyi ellenőrzés, idegenrendészeti eljárás, kisajátítási eljárások, birtokvédelem)
 • A közigazgatási eljárás során jogi tanácsadás, képviselet
 • Az elsőfokú határozatok ellen fellebbezés benyújtása, jogi képviselet a másodfokú eljárás során
 • A másodfokú közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos perekben a jogi képviselet ellátása
 • Büntetőügyek
 • A gazdasági, a közélet tisztaságával kapcsolatos és közlekedésibűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben a védelem ellátása
 • Sértetti képviselet ellátása
 • Biztosítási, társadalombiztosítási(egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, rehabilitációs járadék) ügyek
 • Társadalombiztosítással kapcsolatos üzemi baleset, foglalkozási megbetegedéssel, OEP megtérítéssel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet
 • Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályokban meghatározottakról való jogi tanácsadás
 • Munkaképesség-csökkenés megállapításával kapcsolatos tanácsadás és képviselet
 • Vagyoni-, személy-és felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyek
 • Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • Ajánlatkérők részére nyújtott szolgáltatás
  • - Ajánlati, ajánlattételi felhívások elkészítése, közzététele és ezt követően a teljes eljárás lefolytatása, a bíráló bizottságokban való részvétel
  • - A közbeszerzési eljárás során a dokumentációk összeállítása, elkészítése
  • - A közbeszerzési eljárások során megkötendő szerződések elkészítése, ellenjegyzése
  • A közbeszerzési eljárások ellen indított jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, illetve perindítás esetén az ajánlatkérők képviselete
 • A közbeszerzési eljárásban ajánlattevők által benyújtott pályázatok összeállítása, szakmai felülvizsgálata, képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indított eljárásban, illetve szükség esetén a perben
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása